เงื่อนไขและข้อตกลง

คาเวียร์ร่า เจมส์

เงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์

ข้อมูลบทบรรณาธิการ

เว็บไซต์ www.kaviaragems.com เป็นทรัพย์สินของบริษัท Kaviara Gems Co.,Ltd ที่ทำการบริษัทตั้งอยู่ที่ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

โทร: (+668) 19352491

อีเมล์: contactus@kaviaragems.com

เงื่อนไขและข้อตกลง

การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ ทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง โดยลงวันที่ระบุถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุดังกล่าว ทางเว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้หมั่นตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงด้วยตัวท่านเองอย่างสม่ำเสมอ

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยืนยันว่า ผู้ใช้ได้รับรู้และยินยอมต่อเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดไว้ โดยผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะยินยอมต่อเงื่อนไขและข้อตกลงได้ แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานและบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้

คาเวียร์ร่า เจมส์ มีจุดประสงค์ที่จะทำเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลสินค้าให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกลงคอมพิวเตอร์ หรือ ทำสำเนาได้ โดยท่านยินยอมว่าจะใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้เพื่อการศึกษา ใช้งานส่วนตัว และไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การค้า หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า จะต้องไม่ถูกดัดแปลงหรือถูกทำลาย ผู้ใช้พึงเข้าใจว่าทุกข้อมูลที่ท่านเห็นและอ่านจากเว็บไซต์นี้ เช่น ภาพถ่าย สัญลักษณ์ ข้อความ บทความ คลิปวีดีโอ และอื่นๆ (ซึ่งขอนิยามรวมว่า “เนื้อหา”) นั้นมีการคุ้มครองโดยการจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมายสนธิสัญญาแห่งชาติและระหว่างประเทศ

ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้นำข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือทางการค้า ผลิตใหม่ ผลิตซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เผยแพร่ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เผยแพร่สู่สาธารณะ รวมไปถึงการเผยแพร่ในรูปแบบดิจิตอล นำไปแสดงหรือลิงค์เข้ากับเว็บไซต์อื่น หากทางเว็บไซต์ตรวจสอบและพบว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรือพยายามที่จะละเมิดตามข้อตกลงและข้อบังคับ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ และข้อมูลที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านั้นพึงถูกทำลายทิ้งในทันที อนึ่งการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า 

คาเวียร์ร่า เจมส์ พยายามอย่างดีที่สุดที่จะนำเสนอข้อมูลที่แม่นยำและครบถ้วน ถึงแม้กระนั้น คาเวียร์ร่า เจมส์ ก็มิได้รับประกันว่า ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เหล่านั้น จะแม่นยำครบถ้วนและปราศจากความผิดพลาดใดๆ หรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง

คาเวียร์ร่า เจมส์ พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้การบริการมีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างถึงที่สุด ทั้งนี้ คาเวียร์ร่า เจมส์ ไม่ขอรับรองว่า ระบบการทำงานและเทคโนโลยี รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น เช่นเดียวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกใช้เพื่อการให้บริการเว็บไซต์เช่น เซิร์ฟเวอร์ จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ หากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์ ข้อมูลและอื่นๆ รวมไปถึงหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ทาง คาเวียร์ร่า เจมส์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเหล่านี้ โดยไม่จำกัดข้อความก่อนหน้านี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอต่อผู้ใช้ในลักษณะ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่ใช้ได้” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยระบุไว้หรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่ การรับประกันสินค้าโดยนัย ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมต่อจุดมุ่งหมายการใช้งาน การเอาใจใส่และระมัดระวัง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ คาเวียร์ร่า เจมส์ และผู้ผลิตสินค้า ไม่รับประกัน เนื้อหา ซอฟท์แวร์ ข้อความ กราฟฟิค และลิงค์เชื่อมต่อ หรือผลลัพธ์ใดๆที่ได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์

ราคาและภาษี

ราคาสินค้าทุกชิ้นภายในร้านเป็นราคาขายปลีกและใช้เป็นข้อมูลในการซื้อขาย ทางเว็บไซต์จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เครื่องหมายการค้า
 
โลโก้ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ต่างๆ (ซึ่งต่อไปเรียกโดยรวมว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มีการจดทะเบียน ไม่ได้มีการจดทะเบียน หรือหาไม่แล้ว ก็ให้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ คาเวียร์ร่า เจมส์ ที่ได้รับการปกป้องหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับงานของ บริษัท คาเวียร์ร่า เจมส์ จำกัด โดยบุคคลที่สาม เครื่องหมายการค้าอื่นๆเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ และได้รับการจดทะเบียนโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ สิ่งต่างๆที่ปรากฏในเว็บนั้น ไม่อาจตีความไปได้ว่าเป็นการอนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยนัย

หาไม่แล้ว การอนุญาตหรือสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท คาเวียร์ร่า เจมส์ จำกัด หรือบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ มิฉะนั้นแล้วผู้ใช้ห้ามนำเครื่องหมายการค้าใดๆหรือเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้โดยเด็ดขาด

ลิขสิทธิ์

รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ถือเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของ บริษัท คาเวียร์ร่า เจมส์ จำกัด กรุณาอ้างอิงถึงการใช้งานข้อมูลได้ในส่วนของ “เงื่อนไขและข้อตกลง” ของเว็บไซต์ ได้จากข้างบน

ลิงค์และการเชื่อมต่อ

ลิงค์เชื่อมต่อต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นลิงค์ที่มาจากบุคคลที่สาม ทางเว็บไซต์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบเนื้อหาต่างๆหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากลิงค์เชื่อมต่อเหล่านี้ การเชื่อมต่อไปยังลิงค์ต่างๆที่เป็นของบุคคลที่สามเหล่านั้น ให้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง

คาเวียร์ร่า เจมส์ ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์เราและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โดยปราศจากการร้องขอนุญาตและการยินยอมจากทาง คาเวียร์ร่า เจมส์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

การสิ้นสุดการให้บริการ

ผู้ใช้ยินยอมที่จะให้เว็บไซต์ คาเวียร์ร่า เจมส์ ยกเลิกการให้บริการแก่ท่านในทันที หากตรวจสอบพบหรือมีเหตุผลเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่า ผู้ใช้ได้มีความพยายามหรือลงมือกระทำการที่เป็นการละเมิดกฎข้อบังคับต่างๆที่ระบุไว้ รวมไปถึงการละเมิดสิทธิ์ต่างๆของ บริษัท คาเวียร์ร่า เจมส์ จำกัด บริษัทในเครือ หรือ บุคคลที่สาม โดยเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้รับทราบและยินยอมว่าเว็บไซต์ คาเวียร์ร่า เจมส์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ผู้ใช้รับทราบและยินยอมว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆรวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการ ทางเว็บไซต์ คาเวียร์ร่า เจมส์ จะไม่มีผลผูกพันธ์ใดๆทางกฎหมายต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ข้อกำหนดภายใต้หัวข้อ “การจำกัดความรับผิดชอบ” และ “เงื่อนไขทั่วไป” จะมีผลบังคับใช้อยู่ แม้ว่า “เงื่อนไขและข้อตกลง” นี้ได้สิ้นสุดและถูกระงับไปแล้ว

การจำกัดความรับผิดชอบ

คาเวียร์ร่า เจมส์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับ (1)การสูญเสียความสามารถในการใช้งานสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆ (2)การหยุดชะงักของธุรกิจ (3)การสูญเสียกำไรหรือข้อมูล หรือ (4)ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะโดยบังเอิญ โดยเป็นผลต่อเนื่อง หรือโดยเฉพาะ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิดเพราะประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ แม้ว่า คาเวียร์ร่า เจมส์ จะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากบางประเทศและบางรัฐ ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยที่เป็นผลต่อเนื่อง ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่านได้      ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือใช้สินค้าที่ขายในเว็บไซต์นั้น จะถูกครอบคลุมตาม ”เงื่อนไขการขาย”

เงื่อนไขทั่วไป

ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าและบริการของบริษัท KAVIARA GEMS จำกัด เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น คาเวียร์ร่า เจมส์ มิได้รับรองว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกต้อง เหมาะสม หรือ ใช้งานได้ในทุกๆประเทศทั่วโลก ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้โดยทราบและยินยอมต่อความเสี่ยงแก่ตัวผู้ใช้ และยินยอมทำตามข้อกำหนดกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ โปรดจำไว้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คาเวียร์ร่า เจมส์ เนื้อหาบางอย่างอาจถือเป็นการผิดกฎหมายสำหรับใช้บางท่าน หรือ ในบางประเ

กฎหมายที่บังคับใช้ และขอบเขตอำนาจศาล

“เงื่อนไขการขาย” จะถูกควบคุมโดยและถูกตีความไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่อ้างอิงถึงการขัดกันแห่งกฎหมาย ทั้งนี้ ข้อขัดแย้ง ข้อโต้เถียง หรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจาก"เงื่อนไขการขาย" หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับ ”เงื่อนไขการขาย” ซึ่งรายละเอียดนั้นอาจรวมถึงความถูกต้อง ความโมฆะ การฝ่าฝืน หรือการสิ้นสุดของ ”เงื่อนไขการขาย” จะถูกวินิจฉัยหรือตัดสินชี้ขาดในประเทศไทย

การที่ คาเวียร์ร่า เจมส์ สละสิทธิ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆใน “เงื่อนไข” ที่ระบุมาข้างต้นนั้นเพียงหนึ่งครั้ง จะไม่ส่งผลให้สามารถตีความหมายได้ว่าทาง คาเวียร์ร่า เจมส์ สละสิทธิ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนอื่นๆ หรือการฝ่าฝืนที่ตามมา